MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

2 Kasım 2018 Tarihli ve 30583 Sayılı Resmî Gazete

 

Kasım 2018 Tarihli ve 30583 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7149   Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 297)

–– Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 298)

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 299)

–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 300)

— Konya ve Karaman İlleri, Akşehir Gölü 1. Derece Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 301)

–– Ankara, Çankırı ve Kastamonu İlleri Sınırları İçerisinde Bulunan ve Sınırları Belirtilen Alanın İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 302)

 

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 472)

 

ATAMA KARARLARI

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Burhan AYAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/213)

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İhsan Selim BAYDAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/214)

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Ahmet Ali TEMURCİ’nin Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/215)

–– Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ebru URAL’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/216)

–– Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf LEBLEBİCİ’nin Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/217)

 

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ege ve Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sinir Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜLER

–– Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

–– Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/10/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/9/2018 Tarihli ve 2017/36736 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.trPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 255370